Om nettressursen


Nettressursen menneskertilsalgs.no er både en kunnskapsbank og et handlingsverktøy. Den er rettet mot alle som arbeider med sårbare mennesker i vanskelige livssituasjoner, og dermed i posisjon til å avdekke om en person kan være et mulig offer for menneskehandel.

Målet er å gjøre kunnskap om menneskehandel og dens kompleksitet tilgjengelig, samt skape forståelse for ofrenes situasjon. Vi ønsker å gjøre flere hjelpere oppmerksomme – slik at flere kan fange opp mulig utnyttelse, og vite hva man kan gjøre i slike tilfeller. 

I henhold til Regjeringens Handlingsplan mot menneskehandel, herunder tiltak nr 17, og RVTS’ene er det gitt følgende oppdrag fra Helsedirektoratet: Gi opplæring til helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel. RVTS’ene skal gi veiledning og bidra til kompetanseheving for tjenesteytere i forhold til traumer, vold og overgrep, flyktningehelse og tvungen migrasjon. Nettressursen supplerer RVTS-enes andre former for kompetanseutvikling.


Her vil du finne:

 • Hva er menneskehandel? Definisjoner, utnyttelsesformer, straffebestemmelser
 • Hvordan oppdage om noen er mulig offer? Tegn og indikatorer
 • Hva gjør jeg om jeg tror at det handler om menneskehandel?
 • Helse, rettigheter og oppfølging – hvor kan man henvise mulige ofre?
 • Mindreårige mulige ofre - er du i tvil? Hva gjør du da?
 • Er situasjonen akutt?
 • Ressurser: Filmer, rapporter, artikler og annet materiell som vil gi mer kunnskap om menneskehandel.


RVTS Øst vil rette en stor takk til en referansegruppe bestående av fagfolk på feltet fra tjenester som er i direkte kontakt med ofre for menneskehandel. Følgende har bidratt med gode råd og innspill:

 • St. Hanshaugen barneverntjeneste
 • Barnevernsvakta i Oslo
 • Akuttinstitusjon for ungdom (Barne- og familieetaten i Oslo kommune)
 • Pro Sentret
 • Olafiaklinikken
 • Oslo kommunale legevakt (Sosial og ambulant akuttjeneste)
 • Oslo Røde Kors (Rett til å bli sett)
 • Frelsesarmeen (Safe House Filemon)
 • Kirkens Bymisjon (Lauras hus)
 • NAV Grünerløkka (Human Trafficking Support Oslo)
 • Fafo


En helt spesiell takk rettes til tidligere ofre for menneskehandel som har latt oss får bruke elementer fra deres erfaringer. Dere har gjort portalen enda mer relevant og gitt økt innsikt i ofres situasjon.

Nettressursen er utviklet av RVTS Øst i samarbeid med RVTS Sør. Det er et mål å videreutvikle nettressursen, og vi tar gjerne imot innspill eller spørsmål: line.vollebaek@rvtsost.no