Organhandel


Flere enn før trenger nyretransplantasjon, blant annet fordi diabetes, høyt blodtrykk og hjerteproblemer øker. Dette fører til at etterspørselen etter organer øker. Et strengt regelverk knyttet til organtransplantasjoner gjør det straffbart å ta ut et organ fra en levende donor uten et frivillig, informert og uttrykkelig samtykke. Det er også ulovlig å tilby eller motta økonomisk vinning eller tilsvarende fordel for organet. 

Utnyttelse til organhandel: Bruk av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd for å tvinge, utnytte eller forlede en person til å samtykke i fjerning av et organ.

 


Ulovlig uttak av organer fra levende donorer kan foregå på flere måter:

  • Ofrene kan bli tvunget eller forledet/lurt til å gi fra seg friske organer.
  • Ofrene kan også samtykke til å selge et organ, men deretter ikke få betalt, eller bli betalt langt mindre enn de var forespeilet.
  • Ofrene får ofte ingen eller mangelfull informasjon om risiko og langsiktige helsekonsekvenser.
  • Ofrene kan også få fjernet et organ uten å ha samtykket til det, i forbindelse med andre medisinske inngrep.
  • Det kan også være menneskehandel når personen har samtykket til fjerningen av organet og fått avtalt sum, dersom vedkommende har vært i en sårbar situasjon som er blitt utnyttet. 

Internasjonalt ble det rapportert om til sammen 100 registrerte tilfeller av menneskehandel knyttet til organhandel i perioden 2014-20171, men det antas at det er store mørketall når det gjelder denne utnyttelsesformen. Hittil er det ingen kjente tilfeller fra Norge2.

Til tross for ingen kjente tilfeller i Norge, er det et dokumentert internasjonalt fenomen at personer får utført organtransplantasjon på irregulært vis på utenlandsreise - såkalt organturisme. Flyktninger og migranter kan også ha blitt tvunget eller presset til å fjerne organer under reisen til Europa, eller de kan ha samtykket til salg av organer på grunn av fattigdom. Helsepersonell bør derfor være oppmerksomme på dette, da organhandel medfører store helsemessige konsekvenser for både ofre (organdonorer) og organmottakere. 

Les mer:



Fotnoter/kilder:

1 UNODC (2018): Global Report on Trafficking in Persons 2018
2 Kripos (2017): Menneskehandel i Norge – Kriminelle aktører. Et situasjonsbilde basert på politiets kilder