Utnyttelse til krigstjeneste


Det er hittil ingen kjente tilfeller i Norge av at personer har blitt utnyttet til krigstjeneste i andre land. Flere med denne bakgrunnen har imidlertid kommet til Norge som asylsøkere eller flyktninger.

Fremmedkrigere
I enkelte norske saker der personer har blitt rekruttert til krigføring i andre land, har det forekommet ulik grad av forledelse, tvang og løfter om et bedre liv. Det er imidlertidig ikke kjent at noen av sakene har utgjort menneskehandel i strafferettslig forstand1. Dette utelukker imidlertid ikke at det er saker eller forhold som ikke er kjent av norske myndigheter, eller at dette kan skje i fremtidige saker.

Barnesoldater/tvungen rekruttering til væpnede grupper
I ulike deler av verden utnyttes både barn og voksne i væpnede konflikter - både av regjeringsstyrker og væpnede opposisjonsgrupper2. Flere av de som kommer til Norge som asylsøkere/flyktninger har vært utnyttet som barnesoldat, eller kan ha vært utsatt for tvungen rekruttering til væpnede grupper som voksen. Selv om dette er saker som ofte er vanskelige å straffeforfølge fra Norge, kan slike erfaringer ha betydning for vedkommendes asylsak, ved at de tilhører en gruppe som kan være spesielt sårbare for forfølgelse ved retur.

Les mer: Fotnoter/kilder:

1 Kripos (2017): Menneskehandel i Norge – Kriminelle aktører. Et situasjonsbilde basert på politiets kilder (lest 11.06.19)
2 UNODC (2018): Global Report onTrafficking in Persons − in the context of armed conflict (lest 11.06.19)