Utnyttelse til arbeid


Det er et økende fokus på utnyttelse på arbeidsmarkedet - både såkalt "sosial dumping" og tvangsarbeid. Ofte kan det være vanskelig å vite hvor grensene skal trekkes mellom annen arbeidsmarkedskriminalitet og menneskehandel.


Personer blir utnyttet i arbeidsforhold i en rekke bransjer, blant annet jordbruk, fiskeri, bygg- og anlegg, renhold, dagligvarehandel, restaurant/gatekjøkken, helse- og omsorgstjenester, frisør/neglesalong og bilvask/bilpleie. Utnyttelsen kan skje ved at virksomhetene ansetter personer som er i en sårbar situasjon ved at de ikke har arbeidstillatelse eller lovlig opphold i Norge. Personene kan også ha tilsynelatende lovlige arbeidskontrakter.

Menneskehandel i form av utnyttelse til arbeid, kan bety at den som blir utnyttet ikke har kommet inn i arbeidet frivillig, og/eller ikke kan komme ut av det frivillig (tvangsarbeid). Men det kan også bety at personen på grunn av sin sårbare situasjon selv opplever liten grad av frivillighet, ved at det er ingen eller få gode alternativer tilgjengelig.

Dersom personen som utnyttes er under 18 år, er det er lavere krav om tvang for å kalle det tvangsarbeid, men det må være utvist en form for press fra gjerningspersonen.


Det kan være uklart hvor grensene skal trekkes mellom menneskehandel og såkalt sosial dumping. Begrepet sosial dumping benyttes både når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller som ikke er i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Sosial dumping er imidlertid ikke et juridisk begrep eller omfattet av noe lovverk, men er en samlebetegnelse for uakseptable arbeidsforhold. Dersom arbeidsgivere eller «agenter»/arbeidsformidlere benytter seg av vold eller trusler overfor arbeidstakeren, viser annen utilbørlig atferd eller misbruker arbeidstakerens sårbare situasjon for å utnytte vedkommende eller presse vedkommende til å bli værende i arbeidssituasjonen, vil situasjonen kunne betegnes som menneskehandel.


 Les mer: