Identifiserte mindreårige ofre for menneskehandel i Norge


En norsk studie fra 2015 om identifisering og oppfølging av mindreårige ofte for menneskehandel i Norge1, viser til 139 dokumenterte tilfeller av barn som ble identifisert som mulige ofre for menneskehandel i perioden 2012 - juni 2015. De mindreårige mulige ofrene ble innrapportert fra totalt 37 kommuner og politidistrikt. Minst halvparten av menneskehandelssakene hadde vært håndtert av avdelinger i politi og barnevern som ikke hadde tidligere erfaring med menneskehandel. Selv om det var stor spredning når det gjaldt opprinnelsesland og utnyttelsesformen, pekte det seg ut tre hovedgrupper mindreårige ofre:

  1. Mindreårige jenter fra Afrika sør for Sahara, utnyttet i prostitusjon
  2. Gutter fra Nord-Afrika og Midtøsten utnyttet til narkotikasalg og annen kriminalitet
  3. Gutter og jenter fra Øst-Europa utnyttet til prostitusjon, tyveri og annen kriminalitet

Resten av de identifiserte mindreårige ofrene utgjorde en sammensatt gruppe, som bl.a. inkluderte utnyttelse innen steinlegging, tvangsekteskap, renhold og som hushjelp i privat husholdning.

En studie fra 2016, som hadde fokus på mindreåriges egne erfaringer med menneskehandel2, viste at de mindreåriges historier om hvordan de hadde kommet inn i utnyttende situasjoner, kunne deles inn i fire hovedkategorier, som delvis overlappet hverandre. Gruppene var sammenfallende med Fafo-studien fra 2015, men inkluderte også enslige mindreårige asylsøkere generelt som en gruppe der mange hadde erfaringer med utnyttelse:

  1. Enslige mindreårige asylsøkere som blir utnyttet på veien til og i Europa, for å kunne reise videre til destinasjonslandet.
  2. Jenter fra Afrika sør for Sahara, blant annet Nigeria, utnyttet til prostitusjon. Disse er ofte rekruttert gjennom internasjonale nettverk.
  3. Barn fra Øst- og Sentral-Europa, utnyttet til vinningskriminalitet og tigging. Her er det ofte familie og andre nære relasjoner som rekrutterer, bifaller/samtykker eller selv er en del av utnytternettverket. 
  4. Gutter fra Nord-Afrika og Midtøsten som er utnyttet til kriminalitet. Dette er gutter som har gata som overlevelsesstrategi, og er sårbare for utnyttelse blant annet fordi de har uavklart eller ulovlig opphold.

Les mer:Fotnoter/kilder:

1 Tyldum, Lidén, Skilbrei, Dalseng og Kindt (2015): Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. Oslo: Fafo
2 Lidén og Salvesen (2016): "De sa du må". Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. Oslo: Institutt for samfunnsforskning/Redd Barna