Risikofaktorer og sårbare grupper


Barn og ungdom er spesielt sårbare for utnyttelse, grunnet sin begrensede livserfaring og modenhet. De er, i varierende grad, også avhengige av voksne for å få tilfredsstilt sine basisbehov og behov for omsorg, tilknytning og tilhørighet. Enkelte barn og unge er ekstra sårbare - blant annet mindreårige migranter og barn med vanskelige familieforhold.

En rekke risikofaktorer på individ-, familie-, sosioøkonomisk og strukturelt nivå spiller inn når det gjelder barns sårbarhet for utnyttelse1:

 • De individuelle risikofaktorene dreier seg blant annet om erfaring med psykologisk, fysisk og seksuell mishandling, lav bevissthet når det gjelder risiko, lavt utdanningsnivå, emosjonelle vanskeligheter, lærevansker, nedsatte kognitive evner eller fysisk funksjonsnivå, risikoatferd (online og offline), bruk/misbruk av rusmidler, og uavklart/ulovlig oppholdsstatus.
 • De familierelaterte risikofaktorene knytter seg til familiestruktur, husholdningens sosioøkonomiske status/fattigdom, relasjon til foreldre, foreldrenes evne til å sette grenser og følge med på barnet, hjemløshet, om barnet har rømt hjemmefra/blitt atskilt fra familien, om barnet er ivaretatt av myndighetene/plassert i fosterhjem eller institusjon, og tilgang på voksne utenfor familien/fosterhjem/institusjon.
 • De sosioøkonomiske risikofaktorene dreier seg om forhold i nærmiljøet, som grad av sosial eksklusjon/marginalisering av sårbare grupper, jobbmuligheter, grad av sosialt samhold, tidligere forekomst av og toleranse for seksuell utnytting, barnearbeid og barn som tigger, tilgang på jevnaldrende venner (peer groups), tilgang til utdanning og helsetjenester, tilgang til opplæring om nettvett og barns rettigheter, og tilgang til bistand og beskyttelse.
 • De strukturelle risikofaktorene er knyttet til samfunnsforholdene på overordnet nivå, for eksempel om det eksisterer en toleransekultur når det gjelder vold mot kvinner og barn, seksuelle overgrep, ulikhet, kjønnsdiskriminering og utnyttende praksiser. Andre strukturelle faktorer er knyttet til mangel på kunnskap om menneskehandel og seksuelle utnyttelse, og/eller mangel på ressurser til å bekjempe dette, korrupsjon innen politi og rettsvesen, politisk og/eller sosial uro, humanitære nødsituasjoner, og manglende beskyttelse i lovverk knyttet til migrasjon og asyl

Det er en kumulativ effekt av risikofaktorene på de fire nivåene, men også innad i hvert nivå. De familierelaterte risikofaktorene fremstår som viktigst2.

På bakgrunn av forskning om utsatte barn er det utarbeidet en liste over risikoprofiler, det vil si grupper av barn som i kombinasjon med de ovennevnte risikofaktorene fremstår som spesielt sårbare for å bli utsatt for menneskehandel1:

 • Barn fra familier der det forekommer vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Barn som utgjør familiens migrasjonsprosjekt (sendt alene for å sende penger hjem eller være grunnlag for familiegjenforening)
 • Forlatte barn eller barn som etterlates hjemme når foreldrene migrerer og/eller utnyttes
 • Barn fra konflikt- eller kriseområder, og fra områder utsatt for naturkatastrofer
 • Barn med ulike former for risikoatferd
 • Barn med ulike former for funksjonsnedsettelser
 • Barn fra marginaliserte grupper og/eller områder


Les mer:Fotnoter/kilder:

1 European Commission (2015): Study on high-risk groups for trafficking in human beings
2 Länsstyrelsen Stockholm (2018): «De kan alltid hitta mig». Studie om människohandel och utsatta barnsgruppers livsvillkor.