Rett til representant/verge og advokat


Mindreårige ofre for menneskehandel har rett til representant/verge og advokat, som skal bidra til å ivareta deres interesser i møte med de ulike instansene som er involvert.

Mindreårige som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel, og som ikke er i følge med voksne som på tilfredsstillende vis kan dokumentere at de har foreldreansvar for barnet, skal så raskt som mulig få oppnevnt representant eller verge.

Den instans som blir kjent med barnets situasjon, for eksempel barneverntjenesten, må så raskt som mulig varsle Fylkesmannen, som har ansvaret for å oppnevne representanter og verger.


Enslige mindreårige asylsøkere, og enslige mindreårige som søker om begrenset oppholdstillatelse for personer antatt utsatt for menneskehandel (refleksjonsperiode), skal få oppnevnt en representant1. Dersom det mindreårige antatte offeret ikke søker asyl eller refleksjonsperiode, eller allerede har lovlig opphold i Norge, skal det oppnevnes verge2.

Barn som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel har også krav på gratis bistand fra advokat, under hele prosessen. Barnet har ofte to advokater - en med ansvar for barnevernsaken og en bistandsadvokat med ansvar for menneskehandelssaken. Bistandsadvokaten bør ha kompetanse på utlendingsrett, menneskehandel og barnevern. Hvis barnet har søkt asyl, har han eller hun også en advokat oppnevnt av UDI. Fotnoter/kilder:

1 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 98 a
2 Lov om vergemål (vergemålsloven) § 16