Kontakt barnevernet hvis du mistenker at en mindreårig er eller står i fare for å bli utnyttet!


Ansatte i offentlige tjenester og organisasjoner eller private som utøver oppgaver for det offentlige, har meldeplikt til barneverntjenesten dersom det er grunn til å tro at et barn er eller står i fare for å bli utnyttet i menneskehandel1.

I mange saker vedrørende mulige ofre for menneskehandel vil det være tvil om offerets alder. Når offerets alder er ukjent, og det er grunn til å tro at offeret er mindreårig, skal vedkommende anses å være barn og omfattes av særskilte beskyttelsestiltak til alder er verifisert2

Du bør kontakte barneverntjenesten så raskt som mulig, før du tar opp bekymringen med barnet, barnets foreldre eller andre følgepersoner.

Det bør sendes skriftlig bekymringsmelding til barneverntjenesten, også i de tilfeller der barnet har blitt hasteflyttet (akuttplassert).

Barnverntjenesten og andre kan få råd- og veiledning fra Bufdir på telefon 466 15 000 (hverdager 08.00-15.45).


Helse- og sosialarbeidere og andre som kommer i kontakt med mindreårige som kan være ofre for menneskehandel, må vurdere om situasjonen er så alvorlig og akutt at lokal barneverntjeneste, barnevernsvakt og/eller politi må varsles umiddelbart. Faktorer som barnets alder, bo- og omsorgssituasjon, fysisk og psykisk helsetilstand og sikkerhetssituasjon spiller inn her. Mindreårige ofre kan bli flyttet på, eller av andre årsaker avskjæres fra eller unndrar seg kontakt med offentlige myndigheter dersom det stilles spørsmålstegn ved deres situasjon. Det er derfor hensiktsmessig å koble inn barnevernsvakt/politi umiddelbart for å sikre at barnet ikke «blir borte» for hjelpeapparatet.

Det anbefales at helse- og sosialarbeiderne rutinemessig og så raskt som mulig kontakter lokal barneverntjeneste (på dagtid) eller barnevernsvakta (på kveldstid og i helger) for å informere om situasjonen og drøfte valg av fremgangsmåte.

Bekymringsmelding
Ansatte i offentlige tjenester og organisasjoner eller private som utøver oppgaver for det offentlige, har meldeplikt til barneverntjenesten, og skal melde bekymring til lokal barneverntjeneste. Også andre som mistenker at barn kan være utsatt for menneskehandel bør melde bekymring. Det bør vurderes å sende skriftlig bekymringsmelding også i de tilfeller der man har kontaktet barnevernvakt og barnet har blitt hasteflyttet (akuttplassert). Dette for å sikre at den lokale barneverntjenesten, som har ansvaret for oppfølgingen av barnet videre, har nødvendig utfyllende informasjon om bakgrunnen for bekymringen.

Dersom det er kjent hvor barnet bor, skal bekymringsmeldingen sendes til barneverntjenesten i den aktuelle kommunen eller bydelen. Dersom bosted ikke er kjent, eller barnet ikke har noe bosted, er det kommunen eller bydelen der barnet oppholder seg eller ble påtruffet som skal ha bekymringsmeldingen. I tillegg til en grundig presentasjon av observasjoner og andre faktaopplysninger, bør meldingen inneholde helse- og sosialarbeidernes vurderinger knyttet til bekymringen for at barnet kan være utsatt for menneskehandel.

Følg opp
Dersom helse- og sosialarbeiderne som har sendt bekymringsmelding ikke har fått noen tilbakemelding innen kort tid, bør de selv kontakte barneverntjenesten for å undersøke hvordan de vurderer saken og om de ønsker bistand til å komme i kontakt med barnet. Hvis det viser seg at barneverntjenesten vil henlegge saken, er det mulig å kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder dersom det oppstår uenigheter om hvilken barneverntjeneste som har ansvar for saken.

Dersom det viser seg at den aktuelle barneverntjenesten har lite erfaring med menneskehandelssaker, bør det også gis informasjon om mulighetene for råd og veiledning fra Bufdir eller aktuelle instanser.

 Fotnoter/kilder:

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-4
Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel ETS nr. 197, artikkel 10