Straffeloven § 257 og § 258


I Norge defineres menneskehandel i Straffeloven §§ 257 og 258.

Lov om straff (straffeloven)

§ 257. Menneskehandel

Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til
a) prostitusjon eller andre seksuelle ytelser,
b) arbeid eller tjenester, herunder tigging,
c) krigstjeneste i fremmed land eller
d) å samtykke i fjerning av et av vedkommendes indre organer,
straffes for menneskehandel med fengsel i inntil 6 år.

På samme måte straffes den som
a) legger forholdene til rette for slik tvang, utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen,
b) på annen måte medvirker til tvangen, utnyttelsen eller forledelsen, eller
c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til en slik handlemåte fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller fordel.

Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

§ 258. Grov menneskehandel

Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen var under 18 år, om det ble brukt grov vold eller tvang og om handlingen har medført betydelig utbytte. Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.


Straffelovens bestemmelse om menneskehandel er basert på den såkalte Palermoprotokollen, en tilleggsprotokoll til FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, som Norge ratifiserte i 2003.Fotnoter/kilder:

Lov om straff (straffeloven) § 257. Menneskehandel og § 258. Grov menneskehandel