Hvem er sårbare for utnyttelse?


Personer i vanskelige livssituasjoner kan være lett mottakelige for lovnader om et bedre liv. De fleste ofre for menneskehandel rekrutteres via bekjente.


Ofre for menneskehandel kan i utgangspunktet være «hvem som helst», uavhengig av nasjonalitet, alder, kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn. I de fleste tilfeller har de en eller flere individuelle sårbarhetsfaktorer, og/eller befinner seg i en sårbar situasjon. Det dreier seg ofte om fattigdom og/eller et ønske om å migrere til et annet land for å bedre sine fremtidsutsikter.

Det er viktig å være oppmerksom på at rekrutteringen ikke nødvendigvis skjer i hjemlandet, men kan skje underveis i migrasjonsprosessen eller etter ankomst til Norge, og at også norske statsborgere kan bli utsatt for menneskehandel.


En persons sårbarhet for utnyttelse dreier seg både om forhold knyttet til personen selv, og til situasjonen vedkommende befinner seg i. Individuell sårbarhet dreier seg blant annet om alder, helse, familieforhold, og fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. En situasjonsbestemt sårbarhet kan for eksempel oppstå når en person har ulovlig opphold i et fremmed land der de er sosialt og språklig isolert.

Den sårbare situasjonen kan være tilstede hos offeret i utgangspunktet. Dette kan handle om fattigdom, psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser, ung eller høy alder, kjønn, svangerskap, kulturelle praksiser, språk, religion/livssyn, vanskelig familiesituasjon eller ulovlig oppholdsstatus. Den sårbare situasjonen kan også skapes av de som rekrutterer personen eller står bak utnyttelsen, for eksempel ved hjelp av sosial, kulturell eller språklig isolasjon, eller ved irregulær migrasjon som skaper ulovlig oppholdsstatus. Bakpersonen(e) kan også skape et avhengighetsforhold gjennom (påført) rusavhengighet, romantiske/emosjonelle relasjoner eller gjennom bruk av kulturelle/religiøse ritualer eller praksiser.

Se også: Risikofaktorer og sårbare grupper (mindreårige mulige ofre)


Les mer: