Tvangsprostitusjon, hallikvirksomhet eller overlevelsessex?


Det er flere gråsoner når det gjelder seksuelle overgrep, salg/bytte av seksuelle tjenester og utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål.


I en del saker som opprinnelig blir etterforsket som menneskehandel i form av utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål (straffeloven § 257), og der ofrene har fått innvilget refleksjonsperiode, ender det opp med tiltale for hallikvirksomhet (straffeloven § 3151). Hallikvirksomhet er å fremme/tilrettelegge for andres prostitusjon..

På samme måte kan saker som innledningsvis blir etterforsket som utnyttelse til seksuelle formål (menneskehandel - straffeloven § 257), ende opp med en tiltale etter straffeloven § 2952, som dreier seg om misbruk av overmaktforhold. Det er straffbart å skaffe seg selv eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling/avhengighetsforhold/tillitsforhold, eller å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming, eller å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. Denne bestemmelsen kan være aktuell i forbindelse med sårbare personer som er involvert i såkalt overlevelsessex (survival sex) - der man bytter seksuelle tjenester mot det man trenger for å dekke basisbehov, som mat, overnatting og sikkerhet/beskyttelse.

I alle de nevnte eksemplene kan ofrene selv oppleve at de har blitt utnyttet ved hjelp av vold, trusler, forledelse eller misbruk av sårbar situasjon. Årsaken til at det likevel ikke ender opp som en straffesak om menneskehandel, kan rett og slett skyldes at påtalemyndighetene ikke vurderer at de har sterke nok bevis til å få en domfellelse på menneskehandel, og at de derfor heller velger å ta ut tiltale for hallikvirksomhet eller misbruk av overmaktforhold. 

Les mer:Fotnoter/kilder:

Lov om straff (straffeloven) § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon
Lov om straff (straffeloven) § 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende