Et omfattende, globalt fenomen


Menneskehandel er et globalt fenomen, som berører alle regioner og land. Det er imidlertid vanskelig å estimere hvor mange som blir berørt av denne formen for kriminalitet.

Av ulike årsaker er det vanskelig å anslå omfanget av menneskehandel, og det er ofte store sprik mellom ulike forsøk på å estimere antall ofre. Ulike organisasjoner og forskere bruker ulike operasjonelle definisjoner på menneskehandel, og det er en rekke metodiske utfordringer som vanskeliggjør pålitelig forskning. Organiserte kriminelle nettverk og bakpersoner bruker ulike metoder for å skjule sin aktivitet og forhindre ofre fra å komme i kontakt med politi og hjelpeapparat. Ofrene kan også oppleve at de har få alternativer og at deres situasjon har blitt forbedret, og opplever seg ikke nødvendigvis som utnyttet.

Ulike land har ulik terskel for å identifisere personer utnyttet i menneskehandel, og tallene kan i stor grad sies å gjenspeile fokus og innsats hos politi og hjelpeapparat. Alle forsøk på å estimere antall ofre for menneskehandel må derfor tolkes med forsiktighet.

Her er noen eksempler på rapporter der det presenteres estimater på omfang av menneskehandel:


Det er imidlertid viktig å huske på at tallene i disse rapportene er estimater, og ikke det reelle antallet personer ofre for menneskehandel. Det mest interessante med disse estimatene er kanskje at de viser hvilket fokus politi og hjelpeapparat har. Endringer over tid skyldes antakeligvis endret fokus mer enn det skyldes store endringer knyttet til hvem som blir utnyttet og på hvilken måte. For eksempel har økt fokus på arbeidsmarkedskriminalitet, "moderne slaveri" og utnyttelse i leverandørkjedene ført til økt avdekking av utnyttelse til arbeid. Dermed har også andelen mannlige ofre økt. Samtidig er det økt bevissthet om at også gutter og menn blir utnyttet til seksuelle formål, ofte i kombinasjon med andre utnyttelsesformer.


Les mer: