Kan personen du er bekymret for være mindreårig?  • Helse- og sosialarbeidere har meldeplikt til barnevernet når det oppstår mistanke om at et barn er eller står i fare for å bli utnyttet i menneskehandel.
  • Dette gjelder også når barnets alder er ukjent, men det er grunn til å tro at vedkommende er under 18 år.
  • Barnevernet bør kontaktes umiddelbart, eller så snart som mulig, for å forhindre at barnet "blir borte" for hjelpeapparatet.
  • Hvis du ikke vet helt hva du er bekymret for - bare at noe "skurrer": drøft saken med noen som har kompetanse på menneskehandel, migrasjon og barnevern (f.eks. Bufdirs veiledningsfunksjon, telefon 466 15 000).


Mindreårige ofre for menneskehandel har ikke anledning til å velge selv om de vil bli værende i den utnyttende situasjonen eller motta hjelp. Når et mulig offer for menneskehandel antas å være under 18 år, må man derfor gå frem på en annen måte enn man ville gjort dersom vedkommende var voksen. 

Ansatte i offentlige tjenester og organisasjoner eller private som utøver oppgaver for det offentlige, har meldeplikt til barneverntjenesten1 blant annet dersom det er grunn til å tro at et barn er i en omsorgssvikt- eller mishandlingssituasjon, har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller er eller står i fare for å bli utnyttet i menneskehandel.

Ved tvil om alder

I mange saker vedrørende mulige ofre for menneskehandel vil det være tvil om offerets alder. Når offerets alder er ukjent, og det er grunn til å tro at offeret er mindreårig, skal vedkommende anses å være barn og omfattes av særskilte beskyttelsestiltak til alder er verifisert2.

Når man er usikker på en ungdoms alder, men vurderer at han eller hun trolig er mindreårig, skal man altså melde fra til barnevernet. 

I akuttsituasjoner

Dersom personen man er bekymret for kan være mindreårig, og situasjonen vurderes å være akutt (men man vurderer at situasjonen ikke tilsier at man skal ringe politiets nødtelefon), kontakter man umiddelbart lokal barneverntjeneste eller barnevernvakten. På barnevernvakten.no finnes en oversikt over alle landets barnevernvakter. Man kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Barneverntjenesten/barnevernvakten kan om nødvendig akuttplassere barnet på institusjon eller i beredskapshjem.

Unngå at barnet forsvinner

Ofte vil mindreårige ofre bli flyttet på, eller av andre årsaker avskjæres fra eller unndra seg kontakt med offentlige myndigheter dersom det stilles spørsmålstegn ved deres situasjon. Det anbefales derfor at barneverntjenesten eller barnevernsvakt/politi kobles inn umiddelbart for å sikre at barnet ikke «blir borte» for hjelpeapparatet.

Bekymringsmelding

Det bør vurderes å sende skriftlig bekymringsmelding også i de tilfeller der man har kontaktet barnevernvakt og barnet har blitt hasteflyttet (akuttplassert). Dette for å sikre at den lokale barneverntjenesten, som har ansvaret for oppfølgingen av barnet videre, har nødvendig utfyllende informasjon om bakgrunnen for bekymringen. Dersom det er kjent hvor barnet bor, skal bekymringsmeldingen sendes til barneverntjenesten i den aktuelle kommunen eller bydelen. Dersom bosted ikke er kjent, eller barnet ikke har noe bosted, er det kommunen eller bydelen der barnet oppholder seg eller ble påtruffet som skal ha bekymringsmeldingen.

Drøft saken!

Noen ganger vet man ikke helt hva man er bekymret for - bare at noe "skurrer". I slike tilfeller kan det være greit å drøfte saken med noen som har kompetanse på menneskehandel, migrasjon og barnevern, for å få hjelp til å avklare om barnet blir utnyttet, er i en omsorgssviktsituasjon eller har behov for bistand knyttet til risikoatferd. 

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har etablert en sentral veiledningsfunksjon i saker som omhandler mindreårige mulige ofre for menneskehandel. Veiledningsfunksjonen har samlet kompetanse på barnevern, jus, politifaglig arbeid og migrasjon- og flyktningefeltet, og skal gi råd og veiledning til tjenesteapparatet (f.eks. barnevern, politi, helsestasjoner, skoler osv.) i enkeltsaker. 
 

Telefon 466 15 000 (hverdager 08.00-15.45)

Les mer:Fotnoter/kilder:

1 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-4
2 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel ETS nr. 197, artikkel 10