Sosialfaglig oppfølging av ofre for menneskehandel


Når det er avdekket at en person er utnyttet i menneskehandel, er målet at vedkommende skal få hjelp til å komme seg ut av situasjonen, og at de på lang sikt skal integreres i destinasjonslandet eller reintegreres i hjemlandet. Dette er imidlertid en komplisert prosess, og forholdene ligger ikke alltid til rette for en vellykket integrering. Uansett utfall, er tett oppfølging og tverrfaglig samarbeid essensielt.


Når helse- og sosialarbeidere eller andre hjelpere avdekker at en person kan være utnyttet i menneskehandel er det viktig at de så raskt som mulig, og med pasientens/brukerens samtykke (gjelder voksne) setter vedkommende i kontakt med en hjelpeinstans som kan avklare situasjonen, tilby et trygt oppholdssted, og følge opp videre. 

Disse instansene vil følge opp personen videre selv, eller sørge for at personen blir henvist til relevant instans.


Se Hvordan avdekke utnyttelse?
Se Er du allerede bekymret? Her kan du ta kontakt for hjelp!


Oppfølging av personer som er sårbare for utnyttelse

Helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere i oppsøkende tjenester, ulike lavterskeltilbud, helsetjenesten, NAV, rusomsorgen og andre deler av hjelpeapparatet kommer i kontakt med personer som er sårbare for utnyttelse. Gjennom blant annet kartlegging og oppfølging av den enkeltes situasjon, informasjonsarbeid om rettigheter, praktisk bistand og henvisning til juridisk rådgivning, helsetjenester og tiltak som tilbyr overnatting, mat og klær, kan helse- og sosialarbeidere bidra til å bedre deres situasjon. Dette kan bidra til å minske deres sårbarhet for utnyttelse. Gjennom dette arbeidet bygges det også tillit, noe som øker sjansen for at brukeren vil henvende seg til sosialarbeideren dersom de ønsker hjelp til å komme seg ut av en utnyttelsessituasjon.

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter man har, med ulik oppholdsstatus
 

Ivaretakelse av sikkerhet og grunnleggende behov

Når brukeren/pasienten forteller om utnyttelse, og ønsker hjelp, er det åpenbart at man som helse- og sosialarbeider må handle. Det er viktig at følgende tas tak i så raskt som mulig:


Se også Oppfølging av ofre for menneskehandel – Veileder til krisesentrene (ROSA, 2016)


Videre oppfølging

Ofre for menneskehandel som har søkt og fått innvilget refleksjonsperiode, har en annen type oppholdstillatelse eller er norske statsborgere, har etter behov rett til et tilrettelagt bo- og oppfølgingstilbud, økonomisk sosialhjelp, og et dagtilbud i form av arbeidspraksis, skole/kurs eller annen meningsfull aktivitet. De kan ha behov for praktisk bistand, psykososial støtte i hverdagen, samt følge til avtaler med bistandsadvokat, helsepersonell og andre aktuelle instanser. Se Rettigheter for ofre for menneskehandel.

I samarbeid med bistandsadvokat har sosialarbeidere en viktig rolle når det gjelder å støtte ofre for menneskehandel gjennom prosessen med anmeldelse, etterforskning og eventuell rettssak. For noen kan det være aktuelt å "bytte spor" fra asylsøknad til refleksjonsperiode, eller omvendt. I slike tilfeller er det ekstra viktig med et tett tverretatlig samarbeid for å sikre kontinuitet og færrest mulig brudd/flyttinger. 

Når oppholdstillatelsen er midlertidig og fremtiden er usikker, og kanskje preget av frykt, vil det for mange være vanskelig å legge langsiktige planer. Fokuset er derfor ofte rettet mot det å takle hverdagen her og nå. Ettersom få ofre for menneskehandel får innvilget varig opphold i Norge etter en eventuell rettssak, vil det for mange være aktuelt å få informasjon om og eventuelt hjelp til å søke om assistert retur til hjemlandet via IOM (International Organization for Migration)
 

Les mer: