Sosiale tjenester


I følge Europarådskonvensjonen har ofre for menneskehandel rett til «en levestandard som kan sikre deres livsopphold». Når det gjelder voksne, vil imidlertid tilgangen til sosiale tjenester i praksis avhenge av personens oppholdsstatus – i hvert fall på lengre sikt.

Innvilget refleksjonsperiode og andre typer oppholdstillatelser, gir fulle rettigheter til tiltak etter sosialtjenesteloven. Dersom vedkommende er asylsøker, har vedkommende rett til plass på asylmottak eller alternativ mottaksplass, med tilførende pengestøtte. Personer uten lovlig opphold og EØS-borgere uten fast bopel i Norge, har svært begrensede rettigheter. 

Her finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene: