Refleksjonsperiode


Refleksjonsperiode (utlendingsforskriften § 8-3 første ledd) er en seks måneders oppholds- og arbeidstillatelse. Formålet er å bidra til at ofrene skal kunne bryte med miljøet bak menneskehandelen, og legge til rette for at bakmennene skal kunne straffeforfølges.

Denne oppholdstillatelsen

  • søkes hos politiet og avgjøres av UDI
  • er et såkalt lavterskeltilbud, det vil si at det skal være tilstrekkelig at det foreligger holdepunkter for at personen er utsatt for menneskehandel, og er innstilt på å benytte seg av de hjelpetiltakene som tilbys
  • kan ikke fornyes, men man kan søke ny midlertidig oppholdstillatelse i inntil ett år dersom politi/påtalemyndigheter ser det som nødvendig for å kunne gjennomføre etterforskningen eller straffesaken
  • danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring (mindreårige barn kan likevel innvilges familieinnvandring med en person som har fått innvilget refleksjonsperiode, dersom barnet fyller de vanlige vilkårene for familieinnvandring og politiet mener det er fare for dets sikkerhet i hjemlandet)
  • gis også til medfølgende mindreårige barn som oppholder seg i Norge
  • kan også gis personer som har et utvisningsvedtak (uttransportering gjennomføres ikke under refleksjonsperioden)
  • gjelder kun i Norge - dersom personen ønsker å reise ut av Norge i løpet av perioden, må det søkes om tillatelse
  • kan tilbakekalles dersom UDU vurderer at det er åpenbart at vilkårene ikke (lenger) oppfylles
     


Kilder:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 8-3. Refleksjonsperiode mv. for ofre for menneskehandel

RS 2013-014 Oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel (refleksjonsperiode mv.)