Oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel


Dersom vilkårene for beskyttelse (asyl) ikke anses som oppfylt, skal det vurderes om personen fyller vilkårene for oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel (utlendingsforskriften § 8-4).

Denne oppholdstillatelsen

  • har som formål å bidra til at de som er utsatt for menneskehandel skal tørre å hjelpe politiet i straffeforfølgelse av bakpersonene
  • skal som hovedregel innvilges personer som har avgitt forklaring som fornærmeti en rettssak hvor det er tatt ut tiltale etter menneskehandelsparagrafen (straffeloven § 257)
  • kan også innvilges personer som har avgitt vitneforklaringer for retten eller for politiet i en menneskehandelssak (straffeloven § 257) eller sak om hallikvirksomhet (straffeloven § 315)
  • har ikke som vilkår at det er tatt ut tiltale – en person som på grunn av sin forklaring for politiet befinner seg i en like vanskelig situasjon som hen ville vært ved en vitneforklaring i rettssak, kan innvilges oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen
  • kan gi grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • vurderes kun etter søknad om beskyttelse/asyl (man kan ikke søke direkte om oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen)


Dersom personen ikke anses som å fylle vilkårene for beskyttelse/asyl eller oppholdstillatelse som vitne i sak om menneskehandel, skal det vurderes om vedkommende etter en helhetsvurdering fyller vilkårene for oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (utlendingsloven § 38).


 Kilder:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 8-4.Oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel

GI-31/2010 Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel mv.