Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket


Dersom personen ikke anses som å fylle vilkårene for beskyttelse/asyl eller oppholdstillatelse som vitne i sak om menneskehandel, skal det vurderes om vedkommende etter en helhetsvurdering fyller vilkårene for oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (utlendingsloven § 38).

At en person har vært offer for menneskehandel og/eller er mindreårig skal inngå i en helhetsvurdering sammen med andre relevante hensyn, som alvorlige helseproblemer, sosiale og humanitære forhold ved retur, og hensyn til eventuelle medfølgende barn.Kilder:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38. Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket

IM 2014-004 Asylavdelingens håndtering der søkere er mulige ofre for menneskehandel