Beskyttelse/asyl


Utlendingsforvaltningen (Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og politiets utlendingsenhet) skal tilrettelegge for identifisering av mulige ofre for menneskehandel i alle ledd av asylsøkerprosessen, og mulige ofre skal følges opp.

Under behandling av asylsøknaden skal det vurderes om personen risikerer forfølgelse eller å bli utsatt for umenneskelig behandling ved retur til hjemlandet (utlendingsloven § 28). Faktorer som blir vurdert er blant annet risiko for retraffikering (å bli utsatt for menneskehandel på nytt), reaksjoner som følge av ubetalt gjeld til bakpersoner eller på grunn av samarbeid med politi, samt stigmatisering og sosial utstøtelse. Det er derfor viktig at UDI har opplysninger om menneskehandelssituasjonen. Dette kan gjøres ved at dette følges opp i asylintervjuet eller eventuelt tilleggsintervju, eller ved at UDI får tilgang til dokumentasjon fra andre instanser som har identifisert og fulgt opp personen som antatt offer for menneskehandel.

Under saksbehandlingen skal det tas hensyn til den spesielle situasjon et mulig offer for menneskehandel kan være i. Trusler, vold, misbruk av sårbar situasjon og traumatisering kan ha innvirket på personens evne til å fremstille sin historie på en troverdig måte, og kan medvirke til at opplysninger om utnyttelsen først kommer sent i asylprosessen. Når det gjelder mindreårige antatte ofre for menneskehandel, skal det foretas en barnesensitiv fortolkning av risikoen for at barnet bli utsatt for forfølgelse eller utnyttelse.

Dersom UDI vurderer at hjemlandets myndigheter i tilstrekkelig grad har evne og vilje til å beskytte det antatte offeret mot bakpersoner, innvilges ikke beskyttelse i Norge. Personens individuelle situasjon skal tas med i vurderingen. Det skal også vurderes om barn og andre spesielt sårbare personer er i stand til å benytte seg av tilgjengelige hjelpetilbud.

Dersom vilkårene for beskyttelse (asyl) ikke anses som oppfylt, skal det vurderes om personen fyller vilkårene for oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel (utlendingsforskriften § 8-4) eller oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (utlendingsloven § 38).Kilder:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 28. Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl)

RS 2011-007 Utlendingsforvaltningens ansvar for å legge til rette for å identifisere og gi oppfølging til mulige ofre for menneskehandel

IM 2014-004 Asylavdelingens håndtering der søkere er mulige ofre for menneskehandel