Begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel


Begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel (utlendingsforskriften § 8-3 andre ledd) er en midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse som kan gis for inntil 12 måneder, med mulighet for fornyelse. Formålet er å tilrettelegge for straffeforfølgelse av bakpersoner.

For å få innvilget denne oppholdstillatelsen må personen har brutt med miljøet bak menneskehandelen, forholdet må være anmeldt, etterforskning eller straffesak mot bakpersoner skal være påbegynt, og at politi-/påtalemyndighet må anse at personens tilstedeværelse i Norge er nødvendig for å få gjennomført straffesaken

Denne oppholdstillatelsen

  • søkes hos politiet og avgjøres av UDI
  • danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring (mindreårige barn kan likevel innvilges familieinnvandring, dersom barnet fyller de vanlige vilkårene for familieinnvandring og politiet mener det er fare for dets sikkerhet i hjemlandet)
  • gis også til medfølgende mindreårige barn som oppholder seg i Norge
  • kan også gis personer som har et utvisningsvedtak (uttransportering gjennomføres ikke under tillatelsesperioden)
  • gjelder kun i Norge - dersom personen ønsker å reise ut av Norge i løpet av perioden, må det søkes om tillatelse
  • kan tilbakekalles dersom UDU vurderer at det er åpenbart at vilkårene ikke (lenger) oppfylles
  • omtales noen ganger også som «utvidet refleksjonsperiode»


Kilder:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 8-3.Refleksjonsperiode mv. for ofre for menneskehandel

RS 2013-014 Oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel (refleksjonsperiode mv.)