Oppholdstillatelser for personer utsatt for menneskehandel


Personer utsatt for menneskehandel har ulik oppholdsstatus: noen er asylsøkere, noen er EU/EØS-borgere med oppholdsrett i Norge, noen er udokumenterte/oppholder seg i landet ulovlig, mens andre kan ha ulike typer oppholdstillatelser eller være norske statsborgere. For å sikre at mulige ofre for menneskehandel får nødvendig bistand og beskyttelse, er det viktig å få avklart oppholdsstatus.

Antatte ofre for menneskehandel kan søke om refleksjonsperiode eller begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel, eller de kan søke om beskyttelse (asyl). Dersom de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, vurderes det om de kan innvilges oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel, eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. De fleste oppholdstillatelser er midlertidige, men kan etter en lengre sammenhengende periode og etter visse vilkår danne grunnlag for å søke permanent oppholdstillatelse.

Personer som er antatt utsatt for menneskehandel, og som har ulovlig eller uavklart oppholdsstatus i Norge, bør så raskt som mulig få hjelp til å komme i kontakt med advokat for gratis juridisk bistand. Dette for å avklare hvilke alternativer som er aktuelle og realistiske i den enkeltes situasjon. Man bør unngå å forespeile mulighet for oppholdstillatelse i Norge, dersom man ikke har inngående kjennskap til regelverk og praksis på feltet.

Les mer om de ulike oppholdstillatelsene som er aktuelle for personer utsatt for menneskehandel: