Juridisk bistand


Mulige ofre for menneskehandel har rett til gratis advokatbistand for å få vurdert sin situasjon og få råd vedrørende blant annet søknad om refleksjonsperiode og eventuell politianmeldelse. Dersom saken blir anmeldt, har vedkommende krav på gratis advokatbistand under hele prosessen. Bistandsadvokaten skal da ivareta offerets interesser under etterforskningen og under en eventuell straffesak.

Personer som har vært utsatt for alvorlige straffbare handlinger som menneskehandel, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, har rett til gratis møte med advokat før vedkommende bestemmer seg for om han eller hun vil anmelde saken. Personer som har blitt identifisert som mulige ofre for menneskehandel har rett til minimum tre timer med advokatbistand (såkalt fritt rettsråd) for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse1. Da saker som gjelder vurdering av anmeldelse av menneskehandel ofte er så komplekse at det er behov for mer tid, gis det anledning til å søke om flere timer2.


Det bør henvises til bistandsadvokat også når det er uklart om situasjonen kan klassifiseres som menneskehandel eller en annen type utnyttelse, da vedkommende uansett vil ha behov for juridisk veiledning og annen oppfølging.

Man kan selv velge hvilken advokat man vil bruke, men det er lurt om bistandsadvokaten har erfaring med menneskehandelssaker. ROSA har oversikt over bistandsadvokater som har kompetanse på og erfaring med menneskehandelssaker, og henviser ved behov.

Hva kan helse- og sosialarbeidere som har identifisert en bruker/pasient som mulig offer for menneskehandel gjøre?

Dersom brukeren/pasienten henvises til ROSA eller et annet tiltak som tilbyr oppfølging av mulige ofre for menneskehandel, vil de kunne hjelpe med å sette vedkommende i kontakt med advokat. I andre tilfeller kan det være aktuelt at helse- og sosialarbeideren som har en relasjon til brukeren/pasienten bistår med å:

 • informere brukeren/pasienten om mulighet for gratis og uforpliktende samtale med advokat,
 • kontakte advokat på vegne av brukeren/pasienten,
 • følge brukeren/pasienten til møte med advokat,
 • bidrar med dokumentasjon og faglige vurderinger/uttalelser, og
 • samarbeider med advokat og eventuelle andre instanser brukeren/pasienten har kontakt med.
   

Hva kan bistandsadvokaten hjelpe med?

 • Gi informasjon om hva anmeldelse innebærer, og hvilke rettigheter og plikter man har som fornærmet i en straffesak
 • Vurdere grunnlaget for anmeldelse i den konkrete saken
 • Bistå i forbindelse med søknad om refleksjonsperiode
 • Kontakte politiet for å avtale tidspunkt for avhør
 • Bistå under politiavhør
 • Være bindeledd mellom politi og fornærmede under etterforskning
 • Kan be politiet om å foreta etterforskningsskritt (f.eks. avhør av vitner)
 • Purre på manglende/treg etterforskning
 • Ivareta fornærmede når det gjelder sikkerhetstiltak, besøksforbud, voldsalarm o.l.
 • Ved eventuell rettssak: Bistandsadvokaten skal foreberede fornærmede, blant annet ved gjennomgang av saksdokumentene sammen med fornærmede og ved å gi informasjon om hvordan rettssaken vil foregå. Bistandsadvokaten skal på forhånd sende inn krav om erstatning dersom fornærmede ønsker det. Under selve rettssaken er bistandsadvokaten en støtteperson for fornærmede, og har rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål og rett til å stille spørsmål til fornærmede, tiltalte og vitner. Bistandsadvokaten kan også be om lukkede dører, og kan anmode om at tiltalte må forlate rettssalen når fornærmede forklarer seg m.m., der det er aktuelt
 • Etter rettssaken skal bistandsadvokaten gå gjennom dommen sammen med fornærmede, og vurdere eventuell anke som gjelder erstatningskravene. Videre skal bistandsadvokaten søke om å få utbetalt erstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Om nødvendig bistå i kontakt med UDI, NAV, IOM (søke assistert retur) og andre instanser.
   

Voldsoffererstatning

Personer som velger å ikke politianmelde saken, har likevel rett til å søke om voldsoffererstatning ved Kontoret for voldsoffererstaning. Bare i særlige tilfeller ytes erstatning når saken ikke er politianmeldt. I menneskehandelsaker kan det imidlertid være gode grunner til at vedkommend eikke har anmeldt saken til politiet. Hovedregelen er at det kun ytes voldsoffererstatning når det straffbare forholdet har skjedd i Norge3. Fornærmede med inntekt under fastsatte inntekstgrenser har krav på gratis advokatbistand (fritt rettsråd) for å fremme søknad4.

Hvem betaler advokaten?

Advokaten får dekket sine utgifter av fylkesmannen dersom saken ikke blir anmeldt. Dersom saken anmeldes, vil advokaten søke seg oppnevnt av retten som bistandsadvokat for fornærmede. Dersom offeret ikke hadde kontakt med advokat når forholdet ble anmeldt av vedkommende selv eller politiet, kan politiet informere om bistandsadvokater fornærmede kan kontakte. Dersom fornærmede ikke har bistandsadvokate vil retten oppnevne en bistandsadvokat dersom tiltale blir tatt ut. 

Denne filmen fra dinutvei.no (NKVTS) viser hvordan man møtes hos en bistandsadvokat (bistand til ofre for menneskehandel tas ikke spesifikt opp i filmen): Slik møtes du hos bistandsadvokat

Les mer:Fotnoter/kilder:

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 107a første ledd jf. § 107b annet ledd
Lov om fri rettshjelp (rettshjelploven) § 11 første ledd nr. 6
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker, § 5 annet ledd nr. 5
2 Rundskriv G/13-05 Stykkprisforskriften
3 Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) § 2 jf. § 3 tredje ledd
4 Lov om fri rettshjelp (rettshjelpsloven) § 11 annet ledd nr. 6