Rett til helsetjenester - personer uten lovlig opphold


Personer uten lovlig opphold har rett til1

  • øyeblikkelig helsehjelp
  • nødvendig helsehjelp som ikke kan vente
  • nødvendig smittevernhjelp og medisiner til smittsomme sykdommer
  • svangerskapsavbrudd etter bestemmelsen i abortloven
  • helsehjelp til gravide, før under og etter fødsel

Barn har rett til alle typer helsehjelp1, helsestasjon og skolehelsetjeneste er gratis.

Det er lovlig å yte helsehjelp utover det pasienten formelt har rett til2.

Alle som ikke snakker norsk, har rett til tolk i møte med helsevesenet3.


Barn har rett til ordinære helsetjenester (men ikke fastlege). Voksne uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Nødvendig helsehjelp defineres som å gjelde helsetilstander som (ubehandlet) vil føre til nært forestående død, sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Formuleringen nært forestående innebærer at alvorlige kroniske helseproblemer og helsetilstander som på sikt – ubehandlet – vil være dødelig eller medføre alvorlig skade eller sterke smerter, ikke omfattes. Psykisk ustabile personer som utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse, har rett til psykisk helsevern. Gravide har rett til nødvendig helsehjelp før og etter fødsel eller svangerskapsavbrudd. Alle har rett til gratis smittevernhjelp.

Disse rettighetene innebærer imidlertid ikke finansiering (bortsett fra smittevernhjelp og tvungent psykisk helsevern). Ettersom personer uten lovlig opphold ikke omfattes av Folketrygden, kan de i utgangspunktet få krav om betaling av de reelle kostnadene for helsetjenestene de benytter seg av. Dersom pasienten ikke kan dekke utgiftene selv, skal de dekkes av sykehuset4. Det er imidlertid ikke anledning til å kreve forhåndsbetaling av øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp.
 Fotnoter/kilder:

1 Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket (lest 21.05.19)
Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) , § 108 sjette ledd
3  Se Rett til tolk
4 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 5-3