Rett til helsetjenester - personer som skal søke, har søkt og/eller fått innvilget refleksjonsperiode


Reflektanter (personer som har fått innvilget refleksjonsperiode) har fulle rettigheter når det gjelder helsetjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp, inkludert hjelp for rusavhengighet. Når vedkommende har fått tildelt d-nummer eller fødselsnummer1, har personen rett til å stå på fastlegeliste. Det er likevel viktig at personen tilbys helsehjelp uavhengig av status på tildeling av et identifikasjonsnummer2.

I refleksjonsperioden har man (på grunn av oppholdstillatelsens korte varighet) ikke automatisk medlemskap i Folketrygden, dersom man ikke arbeider i Norge eller er statsborger i et land som inngår i en trygdeavtale med Norge (f.eks. EØS-landene)3. Dette har konsekvenser for rett til stønad ved helsetjenester4 – dvs. rett til å kun betale egenandel der dette kreves, ikke de fulle kostnadene for helsetjenestene man bruker. Personer som skal oppholde seg i Norge mellom tre og 12 måneder uten å arbeide her, kan imidlertid søke om frivillig medlemskap i Folketrygden5.Fotnoter/kilder:

 Se D- og fødselsnummer
2  Helsedirektoratet: Veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (lest 21.05.19)
3  NAV: Medlemskap i Folketrygden (lest 21.05.19)
4  Lov om folketrygd (folketrygdloven), kapittel 5: Stønad ved helsetjenester
5 NAV: Frivillig medlemskap – opphold i Norge (lest 21.05.19)