Rett til helsetjenester - EU/EØS-borgere


EU/EØS-borgere som har lovlig opphold og fast bopel i Norge har fulle rettigheter til helsetjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp, inkludert hjelp for rusavhengighet.

EU/EØS-borgere som har europeisk helsetrygdkort1 (European Health Insurance Card) har også lik tilgang som landets innbyggere, og skal kun betale egenandel. Denne ordningen er ikke ment benyttet for planlagte reiser med behandlingsformål, men for behandlingsbehov som oppstår under opphold i landet. Europeisk helsetrygdkort utstedes dersom man selv kvalifiserer til offentlig helsetrygd (tilsvarende folketrygd) i hjemlandet. Vilkårene for dette varierer. Mange med rombakgrunn tilfredsstiller ikke kravene, og har dermed ikke tilgang til europeisk helsetrygdkort.

EU/EØS-borgere som ikke er medlemmer i Folketrygden eller har europeisk helsetrygdekort fra sitt hjemland, faller inn under bestemmelsene om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Dette innebærer at retten til helsetjenester for voksne er begrenset, og at de i utgangspunktet må betale for helsetjenestene (se avsnittet om rett til helsetjenester for personer uten lovlig opphold).

 Fotnoter/kilder:

1 helsenorge.no: Europeisk helsetrygdekort (lest 21.05.19)