Rett til helsetjenester - asylsøkere


Asylsøkere har fulle rettigheter til helsetjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten1. Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp, inkludert hjelp for rusavhengighet. Når vedkommende har fått tildelt d-nummer eller fødselsnummer, har personen rett til å stå på fastlegeliste. Det er likevel viktig at personen tilbys helsehjelp uavhengig av status på tildeling av et identifikasjonsnummer.

Som asylsøker har man automatisk medlemskap i Folketrygden, fra man søker asyl til man blir innvilget opphold eller får endelig avslag på asylsøknaden. Dette betyr at man kun skal betale egenandel der dette kreves, ikke de fulle kostnadene for helsetjenestene.Fotnoter/kilder:

1 Helsedirektoratet: Veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (lest 21.05.19)