D-nummer og fødselsnummer


Alle som skal ha kontakt med norske myndigheter vil før eller siden ha behov for et fødselsnummer eller et D-nummer. Hva er forskjellen, hvilke krav stilles, og hvordan søker man?

Tilgang til norsk id-nummer avhenger av personens oppholdsstatus. Ofre for menneskehandel som har fått innvilget seks måneders refleksjonsperiode, har rett til d-nummer. Det samme gjelder asylsøkere og EU/EØS-borgere som oppholder seg og jobber i Norge på en periode under seks måneder. Personer med oppholdstillatelser som gjelder for en lengre periode (mer enn seks måneder), og EU/EØS-borgere som melder innflytting til Norge, kan få norsk personnummer. 

Fødselsnummer

Følgende personer kan få norsk fødselsnummer1:

 • Alle barn som blir født i Norge, selv om barnets foreldre ikke er registrert bosatt her. Skatteetaten gir barnet et fødselsnummer etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.
 • Alle som innvandrer til Norge, har til hensikt å oppholde seg her i minst 6 måneder, og melder innflytting til Norge. Det er et krav om oppholdstillatelse for personer som trenger dette. Man blir tildelt fødselsnummer når man melder om innflytting til Norge2 og blir registrert som bosatt her.
 • Norske borgere født i utlandet. Norske borgere bosatt i utlandet, kan henvende seg til nærmeste norske ambassade eller konsulat.

D-nummer

Når vilkårene for tildeling av fødselsnummer ikke er oppfylt, men en person likevel har behov for et nummer som identifiserer ham eller henne ovenfor norske myndigheter, kan personen få tildelt et d-nummer3.

Et d-nummer kan tildeles til personer som ikke er bosatt i Norge, men som vil oppholde seg i Norge under 6 måneder (etter dette skal vedkommende ha norsk fødselsnummer). I tillegg skal personen ha et velbegrunnet behov for d-nummer, f.eks. fordi vedkommende:

 • er skatte- eller avgiftspliktig til Norge
 • er asylsøker eller person med gyldig oppholdstillatelse
 • er omfattet av en ordning som forvaltes av NAV eller HELFO (f.eks. trygdeordninger)


D-nummeret inneholder i likhet med ordinære fødselsnummer elleve sifre, og består av en modifisert sekssifret fødselsdato og et femsifret personnummer. Fødselsdatoen modifiseres ved at det legges til 4 på det første sifferet: en person født 1. januar 1995 får dermed fødselsdato 410195.

En privatperson, arbeidsgiver eller organisasjon kan ikke selv rekvirere et d-nummer. Man må henvende seg til en godkjent rekvirent ut fra hva d-nummeret skal brukes til. 

Eksempler på virksomheter som kan bestille d-nummer, og hvem det kan bestilles til4:

 • Skattekontoret – til skatte- og avgiftspliktige personer.
 • Sentralskattekontoret for utenlandssaker – når en utenlandsk arbeidstaker arbeider i Norge for et utenlandsk firma og er unntatt for oppmøteplikten for ID-kontroll.
 • NAV – for EØS-arbeidssøkere og mottakere av trygdeytelser.
 • Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper – for forretningsforhold med norske banker eller andre finansinstitusjoner.
 • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) – for asylsøkere og NATO-personell som skal ha fastlege.
 • Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiet utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE) – for asylsøker ved registrering av søknad om beskyttelse, og andre utlendingssaker (blant annet refleksjonsperiode)


Fotnoter/kilder:

Skatteetaten: Fødselsnummer
Skatteetaten: Flytte til Norge 
Skatteetaten: D-nummer
For en fullstendig oversikt, se Skatteetatens nettsider: https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/norsk-identitetsnummer/d-nummer/