Rett til bolig - personer som skal søke, har søkt og/eller fått innvilget refleksjonsperiode


Personer som har fått innvilget refleksjonsperiode har rett på tjenester etter sosialtjenesteloven på lik linje med befolkningen for øvrig1. Dette innebærer blant annet et trygt botilbud i form av krisesenter, institusjon eller leilighet i regi av kommunen der vedkommende oppholder seg. NAV kan også tilby midlertidig overnatting på pensjonat, hotell e.l. i påvente av en mer varig boligløsning.

Det blir regnet som god praksis å også tilby midlertidig bolig til personer som har søkt eller skal søke refleksjonsperiode - det vil si personer som har levert søknad, men venter på svar, og de som har lagd avtale med bistandsadvokat i den hensikt å søke. Det anbefales i slike tilfeller at helse-/sosialarbeideren som følger opp personen bistår vedkommende i kontakten med NAV, ved å f.eks. bekrefte at vedkommende er identifisert som et mulig offer for menneskehandel og er i en prosess der det skal søkes refleksjonperiode. Bistandsadvokaten kan også bidra med skriftlig bekreftelse på at søknad er levert og under behandling.

Fra refleksjonsperiode til asylsporet
Dersom personen tidligere har søkt asyl, og etter utløpt refleksjonsperiode får gjenopptatt søknaden, er det UDI som overtar ansvaret for bolig/oppfølging. Personen vil da tilbys plass på asylmottak. Dersom dette ikke anses som et tilstrekkelig tilbud, kan man søke UDI om alternativ mottaksplass, for eksempel i det botilbudet vedkommende har hatt under refleksjonsperioden.

 Fotnoter/kilder:

1 Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge, § 1, Rundskriv 35 - Sosialtjenesteloven, punkt 1.2.2.4