Midlertidig bolig


Kommunen er etter sosialtjenesteloven forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Midlertidig botilbud skal avhjelpe akutt bostedsløshet, det vil si at man ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet, og er ikke ment å vare over tid.

Lovens rundskriv presiserer nærmere hva som ligger i denne plikten:

  • Årsaken til at en person har blitt akutt bostedsløse er uten betydning.
  • Det kan ikke stilles krav om at personen først må ha forsøkt å finne et botilbud selv.  
  • Personer som bor hos venner, bekjente eller familie kan også ha krav på midlertidig botilbud.
  • Det midlertidige botilbudet skal være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkeltes behov.
  • Brukeren skal sikres en selvstendig tilværelse med mulighet til å opprettholde relasjoner og sosialt nettverk, delta i alminnelige daglige aktiviteter, og kunne være i eller forsøke å finne seg arbeid.
  • Rett til midlertidig botilbud omfatter alle som oppholder seg i kommunen, selv om oppholdet er midlertidig


Fotnoter/kilder:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 27
Rundskriv 35 - Sosialtjenesteloven, punktene 4.27. 1 og 4.27.2