Rett til bolig - personer med oppholdstillatelse


Personer med oppholdstillatelser i Norge (f.eks. knyttet til beskyttelse/asyl, opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn, familieinnvandring m.m.), har fulle rettigheter til tiltak etter sosialtjenesteloven, inkludert midlertidig bolig og støtte til husleie dersom de tilfredsstiller kravene til slike tjenester.

Unntaket er personer som har fått oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring (familieetablering eller -gjenforening), og der et familiemedlem er forpliktet til å forsørge vedkommende. I slike tilfeller har personen ikke rett til bolig/økonomisk stønad annet enn i en nødssituasjon. Det er i så fall familiemedlemmet selv som må søke om økonomisk stønad for å oppfylle underholdskravet1. Det kan gjøres unntak for personer som oppholder seg på krisesenter, lever i skjul fra voldelig ektefelle eller prøver å komme seg bort fra tvangsekteskap2.Fotnoter/kilder:

1 Rundskriv 35 - Sosialtjenesteloven, punkt 4.18.2.29
2 Rundskriv 35 - Sosialtjenesteloven, punkt 4.18.2.29