Rett til bolig - asylsøkere


Personer som har søkt beskyttelse (asyl) har rett på plass på asylmottak. Asylmottakene er frivillige botilbud til asylsøkere, der de kan bli mens asylsøknaden behandles og frem til de bosettes i kommune (etter innvilget oppholdstillatelse), eller forlater landet (ved avslag).

Kan asylsøkere få tilbud om overnatting/bolig gjennom NAV?

I utgangspunktet har ikke asylsøkere rett til sosiale tjenester utover opplysning, råd og veiledning – de vil bli henvist til å benytte seg av plass på asylmottak og den økonomiske støtten de har krav på der.

Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge1

 § 2. Personer som kan få statlig innkvartering

Personer som har søkt om beskyttelse, og som er i, eller kan få statlig innkvartering, har ikke krav på individuelle tjenester etter loven, med unntak av opplysning, råd og veiledning.

Hvis en person med innvilget opphold i riket på eget initiativ flytter fra statlig innkvartering til en kommune og søker om sosiale tjenester, kan kommunen avslå søknaden med henvisning til det statlige tilbudet, med mindre dette er åpenbart urimelig.


Det er en åpning for at det kan innvilges sosiale tjenester dersom det er åpenbart urimelig å avslå søknaden med henvisning til det statlige tilbudet om mottaksplass. Det er i utgangspunktet en svært høy terskel for å bruke denne unntaksbestemmelsen. I enkelte tilfeller vil det på grunn av asylsøkerens helsemessige tilstand, rusavhengighet e.l. kunne argumenteres for at det vil være svært vanskelig for vedkommende å tilpasse seg et tilbud på asylmottak. I slike tilfeller, og når personen er identifisert som mulig offer for menneskehandel, vil det være hensiktsmessig å arbeide for å få på plass et behandlingstilbud eller et særskilt botilbud (alternativ mottaksplassering) dekket av UDI. 

Alternativ mottaksplass (AMOT)

Ordningen med alternativ mottaksplassering2 innebærer at UDI kan inngå en avtale med en kommune om å gi en person uten oppholdstillatelse et boligtilbud i stedet for opphold i statlig mottak. UDI betaler et tilskudd til kommunen, og kommunen forplikter seg til å ivareta personens oppfølgingsbehov i avtaleperioden. Ordningen er frivillig for kommunen.

Alternativ mottaksplassering kan benyttes når UDI finner det urimelig at en person skal bo i mottak. Et eksempel på dette kan være ofre for menneskehandel som i refleksjonsperioden har fått botilbud og oppfølging i en kommune. Medisinske eller psykososiale forhold kan også gi grunnlag for alternativ mottaksplassering når UDI finner at det er en bedre løsning for den enkelte enn plassering i mottak.

Kriterier for tildeling av alternativ mottaksplass

UDI skal foreta en individuell vurdering av søknaden der følgende hensyn skal vektlegges:

  • tilknytning til kommunen, herunder eventuell botid i kommunen
  • oppfølgingsbehov (helsehjelp, psykososial oppfølging mv.)
  • behov for stabilitet i livssituasjonen og kontaktnettverk
  • behov for kontinuitet ved igangsatt eller etablert oppfølgingstilbud


UDIs saksbehandling bygger på en skriftlig og begrunnet anmodning om alternativ mottaksplass, som sendes UDIs regionskontor. Anmodninger vurderes individuelt og tas opp med den aktuelle kommunen dersom kriteriene for alternativ mottaksplassering er oppfylt. UDI fatter vedtaket etter at kommunen har vurdert søknaden. Søknaden innvilges dersom kommunen har samtykket til at avtale kan inngås, eventuelt avslås dersom kommunen ikke ønsker å inngå en slik avtale.Regionkontorenes vedtak i saker som gjelder alternativ mottaksplassering er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. De blir grunngitt, men kan ikke påklages, jf. utlendingsloven § 41a tredje ledd. Se mer om ordningen i UDIs rundskriv om alternativ mottaksplassering2.

Tilbudet om alternativ faller i utgangspunktet bort når personen får innvilget oppholdstillatelse og blir bosatt i en kommune gjennom avtale mellom IMDi og kommunen, eller dersom personen får endelig avslag på asylsøknaden. Personen kan da gis tilbud om innkvartering i ordinært mottak på lik linje med andre beboere med endelig avslag. Tilbudet om alternativ mottaksplassering kan også falle bort dersom UDI eller kommunen av andre grunner har behov for å avslutte tilbudet. Personen skal da gis tilbud om innkvartering i ordinært mottak hvis det er aktuelt.  UDI kan, i samråd med den aktuelle kommunen, vurdere individuelt om det er aktuelt med forlenget botilbud (etter utløpt utreiseplikt) for personer med alternativ mottaksplassering som ikke kommer inn under ovennevnte grupper.Fotnoter/kilder:

1 Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge
2 RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering