Bolig/overnatting


I følge Europarådskonvensjonen har ofre for menneskehandel rett til «egnet og trygt husvære». Når det gjelder voksne, vil imidlertid tilgangen til bolig/overnatting i praksis avhenge av personens oppholdsstatus – i hvert fall på lengre sikt. Dersom vedkommende er asylsøker, har vedkommende rett til plass på asylmottak eller alternativ mottaksplass. Personer uten lovlig opphold og EØS-borgere uten fast bopel i Norge, har svært begrensede rettigheter. Innvilget refleksjonsperiode og andre typer oppholdstillatelser, gir rett til tilpasset botilbud.

Under finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder for følgende grupper:

Du finner også mer informasjon om midlertidig bolig.