Rett til arbeid - asylsøkere


Asylsøkere har ikke krav på arbeidstillatelse, men UDI kan etter søknad innvilge dette dersom vedkommende oppfyller visse kriterier. Svært mange asylsøkere vil imidlertid falle utenfor denne ordningen, da det bl.a. er krav om dokumentert identitet og at man ikke er omfattet av Dublin-prosedyren1.
 

Midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere2

Asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse mens de er asylsøkere hvis vedkommende

  • har vært på asylintervju (det er unntak fra dette kravet for enkelte nasjonaliteter3)
  • har gyldig pass (eller er fra Somalia, eller bor på integreringsmottak, og UDI ikke er i tvil om deres identiteten) 
  • ikke skal sendes til et annet europeisk land (etter Dublin-forordningen)
  • ikke har fått svar fra UDI på søknaden om beskyttelse

Man søker ved å fylle ut søknadsskjema, som man finner på UDIs nettsider, og leverer dette til politiet. Søknaden skal ikke sendes til UDI. 

Det kreves ikke gebyr for å søke om arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling. 

Avslag på søknaden om arbeidstillatelse kan ikke påklages. Innvilgelse eller avslag på søknaden om arbeidstillatelse påvirker ikke utfallet av asylsøknaden.

Tillatelsen gjelder i inntil 6 måneder. Hvis søkeren får endelig avslag på asylsøknaden i mellomtiden gjelder ikke arbeidstillatelsen, den bortfaller ved utreisefristen i det endelige avslaget. Tillatelsen gjelder fremdeles dersom vedtaket blir påklaget og man blir gitt utsatt iverksetting (rett til å oppholde seg i Norge mens klagen behandles).

Hvis søkeren ikke har fått endelig vedtak før arbeidstillatelsen utgår, kan det søkes om fornyelse. Man bør søke om dette i god tid før tillatelsen utløper – én måned før utløpet av tillatelsen vil være tilstrekkelig dersom det er klart at vedkommende fortsatt fyller vilkårene.


Bestemmelsen ovenfor gjelder asylsøkeres adgang til ordinært lønnet arbeid. Asylsøkere har også anledning til å utføre noen oppgaver og småjobber på asylmottaket, og delta i frivillig arbeid, uten å ha arbeidstillatelse. Vedkommende kan imidlertid ikke få lønn eller annen kompensasjon for disse oppgavene.
 Fotnoter/kilder:

Dublin-forordningen er en avtale mellom EU-landene, Norge, Island, Sveits og Liechtenstein om at asylsøknaden skal behandles i det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Hvis asylsøkeren søker om beskyttelse i et annet Dublin-land, skal vedkommende sendes tilbake til det landet som allerede har behandlet søknaden, eller som skal ha ansvar for å behandle søknaden. Søknaden blir behandlet som en Dublin-sak hvis asylsøkeren:
- allerede har søkt beskyttelse (asyl) i et annet Dublin-land
- har fått visum eller oppholdstillatelse i et annet Dublin-land
- har nære familiemedlemmer i et annet Dublin-land
- har reist ulovlig inn i, eller oppholdt seg ulovlig i, et annet Dublin-land
RS 2010-180 Rett til å ta arbeid for asylsøkere
3 Se RS 2010-180V2 Nasjonaliteter og/eller grupper som er unntatt fra kravet om at asylintervju skal være gjennomført for oppdatert liste