Rettigheter for ofre for menneskehandel


Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel (Europarådskonvensjonen), som Norge ratifiserte i 2008, fastslår at personer som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel har rett til bistand til fysisk, psykisk og sosial restitusjon. Hva betyr dette i praksis?

Noen rettigheter gjelder alle som er identifisert som mulige ofre, uavhengig av juridisk oppholdsstatus. 

  • Alle som har blitt identifisert som et mulig offer for menneskehandel har rett på informasjon om hvilke rettigheter de har og hvilke hjelpetilbud som er tilgjengelig, på et språk de forstår.
  • De skal ikke deporteres eller bli pålagt å forlate Norge før det er avklart om vedkommende har blitt utnyttet i menneskehandel.
  • Alle mulige ofre har rett til minimum tre timers juridisk bistand for å vurdere søknad om refleksjonsperiode og/eller politianmeldelse.
  • Alle, også de som oppholder seg i Norge ulovlig, har rett til øyeblikkelig helsehjelp, helsehjelp knyttet til svangerskap, smittevern og «nødvendig helsehjelp som ikke kan vente».
  • Alle barn, uavhengig av oppholdsstatus, har rett til grunnskoleutdanning og helsetjenester på lik linje med landets innbyggere.
  • Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge.


Rett til øvrige helsetjenester, bolig, sosiale tjenester og arbeidsrettede tiltak er avhengig av personens oppholdsstatus. I tillegg kan praktiske og organisasjonsmessige hindringer bidra til at den reelle tilgangen vanskeliggjøres eller forsinkes.

Les mer: