Sammensatte helseproblemer


På grunn av fattigdom og dårlige levekår har mange ofre for menneskehandel hatt helseproblemer også i forkant av utnyttelsen, og de fysiske og psykiske helsesymptomene fremstår ofte som sammenvevd.

Levekår og lokale helseforhold 
Mange ofre for menneskehandel har hatt dårlig helse i forkant av utnyttelsen på grunn av fattigdom og dårlige levekår. I tillegg til å øke sårbarheten for utnyttelse, påvirker disse faktorene helsen i negativ retning. Pasienten kan ha medisinske problemer (f.eks. astma, diabetes, anemi og parasitose) som kan ha blitt forverret som en følge av menneskehandelsituasjonen. Trangboddhet, dårlig ernæring, restriksjoner/manglende frihet og begrenset tilgang til helsehjelp bidrar til dårlig helse og mer alvorlige symptomer. Helsepersonell bør prøve å lære om den lokale epidemiologien og sykdomsmønstre i pasientens opprinnelsesland, transittland og destinasjonsland for å sikre at vanlige sykdommer som denguefeber, malaria, tuberkulose og andre ikke blir oversett.

Se oversikt over noen av helserisikoene i ulike faser av menneskehandelsprosessen.
 

Sammensatte helseproblemer
Fysiske og psykiske helsesymptomer er ofte sammenvevd, spesielt i den akutte perioden under eller umiddelbart etter menneskehandelsituasjonen. Somatiske symptomer uten en klar organisk årsak er ikke uvanlig, men krever grundig vurdering for å sikre at underliggende medisinske årsaker ikke blir oversett. Symptomer kan sammenfalle med, og forverres av, posttraumatiske reaksjoner. Somatiske og atferdsmessige symptomer relatert til traumer kan omfatte anoreksi, kronisk utmattelse, kronisk hodepine, kroniske smerter, svimmelhet, emosjonell nummenhet, fiendtlighet, hyperårvåkenhet, irritabilitet, manglende motivasjon, hukommelsesproblemer, dårlig konsentrasjon, gjenopplevelse av traumatiske hendelser og søvnforstyrrelser. Disse posttraumatiske symptomene bidrar til en generelt dårlig helsetilstand for mange ofre for menneskehandel.


Les mer:Fotnoter/kilder:

Oram, S. m.fl. (2016): Human Trafficking and Health: Survey of Male and Female Survivors in England. American Journal of Public Health, 2016 June; 106(6): 1073–1078. doi: 10.2105/AJPH.2016.303095

Zimmerman, C. m. fl. (2003):  The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine