Helse, rettigheter og oppfølging


Hva slags utfordringer, behov og rettigheter har personer som er utsatt for menneskehandel, og hvordan kan du hjelpe?


Ofre for menneskehandel og personer som er sårbare for utnyttelse har ofte store helseproblemer og store hjelpebehov.

  • Helsepersonell og sosialarbeidere er i en god posisjon til å avdekke utnyttelse og henvise til tiltak som kan gi beskyttelse og bistand.
  • Helse- og sosialarbeidere har også et ansvar for gi helsehjelp og annen oppfølging til de som er eller har vært utsatte for menneskehandel, og til personer i en vanskelig livssituasjon som er sårbare for utnyttelse.

Her kan du lese mer om fysiske og psykiske helseutfordringer og hjelpebehov hos de som er sårbare for eller utsatt for menneskehandel, hvordan helse- og sosialarbeidere kan bidra med helsehjelp og annen sosialfaglig oppfølging ovenfor denne gruppen, og hvilke rettigheter de har til ulike velferdstjenester.


Les om hvordan helse- og sosialarbeidere kan avdekke menneskehandel her.

Personer som er utnyttet i menneskehandel har som regel begrenset kontakt med offentlige myndigheter, men har ofte store helseproblemer. Helsepersonell er ofte de eneste representantene for hjelpeapparatet som er i kontakt med ofre for menneskehandel mens de fremdeles er i en utnyttelsessituasjon. Helsepersonell har dermed en svært viktig rolle rolle når det gjelder å identifisere mulige ofre for menneskehandel, og gi de informasjon om hvilke rettigheter de har og hvor de kan få beskyttelse og bistand. Helsepersonell kan også møte personer som allerede er identifisert som mulige ofre for menneskehandel av andre instanser. Utnyttelsen og den generelle livssituasjonen ofrene har vært i medfører ofte store fysiske og psykiske helseproblemer, og de utsatte kan ha behov for omfattende helsehjelp.

Sosialarbeidere og andre hjelpere i oppsøkende tjenester, ulike lavterskeltilbud, NAV, rusomsorgen og andre deler av hjelpeapparatet kommer også i kontakt med personer som er sårbare for utnyttelse. Gjennom blant annet kartlegging og oppfølging av den enkeltes situasjon, informasjonsarbeid om rettigheter, praktisk bistand og henvisning til juridisk rådgivning, helsetjenester og tiltak som tilbyr overnatting, mat og klær, kan sosialarbeidere bidra til å bedre deres situasjon. Gjennom dette arbeidet bygges det også tillit, noe som øker sjansen for at brukeren vil henvende seg til sosialarbeideren dersom de ønsker hjelp til å komme seg ut av en utnyttelsessituasjon.

Les mer: