Generelle indikatorer - uavhengig av utnyttelsesform


En helhetlig vurdering av personens livssituasjon er nødvendig for å avdekke utnyttelse. Tilstedeværelsen av, eller fraværet av, en eller flere indikatorer kan ikke i seg selv bekrefte eller avkrefte at personen er utnyttet i menneskehandel. 

KOM (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel) har utarbeidet en veileder, samt flere supplerende verktøy med indikatorer som er nyttige når det gjelder identifisering av mulige ofre for menneskehandel1. Disse generelle indikatorene gir en oversikt over tegn på ulike makt- og kontrollmekanismer personer som er utsatt for menneskehandel kan leve under, og gjelder uavhengig av utnyttelsesform2.

Personen kan være under tvang, forledelse, kontroll eller misbruk av sårbar situasjon, og

 • tror at de må arbeide eller utføre en handling for andres fortjeneste mot sin frie vilje
 • gir inntrykk av at deres bevegelser er overvåket
 • mangler kontroll over eget pass/reisedokument
 • kjenner ikke adressen til egen bolig eller arbeidssted
 • tillater at andre fører ordet for dem når noen henvender seg direkte til dem selv
 • oppfører seg som om de er instruert av andre
 • har begrenset eller ingen tilgang til nødvendig helsehjelp
 • har begrenset eller ingen mulighet til sosial omgang
 • mangler frihet til å kontakte familie og venner
 • er ute av stand til å kommunisere fritt med andre
 • er bundet av gjeld
 • har fått sine reisekostnader til destinasjonslandet betalt av tilretteleggere, noe de må betale tilbake gjennom å arbeide eller yte tjenester i ankomstlandet
 • har tatt valg under falske betingelser eller lovnader
 • har tatt valg i en sårbar situasjon der få andre reelle valgmuligheter syntes mulige


Personen kan være utsatt for vold eller trusler mot egen person, eller mot familie og venner, og

 • viser tegn på frykt eller stress
 • lider av skader som synes å være forårsaket av overgrep
 • lider av belastningsskader typisk for uverdige arbeidsforhold
 • er disiplinert av frykt for straff
 • er del av et hierarki med maktforhold mellom ofre i samme situasjon som gjør at de vanskelig kan snakke åpent om sin situasjon med andre tilstede


Personen kan være tvunget til å begå brudd på norske lover som en del av utnyttingen, og 

 • viser mistillit overfor myndighetspersoner
 • er truet med å bli meldt til myndighetene
 • er redd for å avsløre sin oppholdsstatus
 • er utstyrt med falske identitets- eller reisedokumenter


Personen kan yte tjenester eller arbeider under uverdige forhold, og

 • er ute av stand til å forhandle om sine arbeidsforhold
 • mottar lite eller ingen betaling for utført arbeid/tjeneste
 • har ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt
 • har ulovlig lange arbeidsdager over lengre perioder
 • er i en situasjon der de ikke har fridager
 • er i en situasjon der de hyppig må forflytte seg over landegrenser og fra by til by for å yte tjenester/arbeide


Personen blir identifisert på eller i sammenheng med en lokalitet som er kjent for å være arena for utnytting av mennesker, og

 • lever under uverdige boforhold
 • kommer fra et land som er kjent for rekruttering til menneskehandel
 • blir observert på steder der ulovlig salg av tjenester eller varer ofte forekommer


Spesifikke indikatorlister:Fotnoter/kilder:

1 Brosjyrene/veilederne er tilgjengelig på denne nettsiden: https://www.politiet.no/rad/menneskehandel/slik-jobber-politiet-for-a-bekjempe-menneskehandel/
KOM (2018): Veileder – Identifisering av mulige ofre for menneskehandel