Avdekking    Samtale

Samtale for å avdekke mulig utnyttelse


Det kan være krevende å ta opp din bekymring om utnyttelse. Planlegg samtalen slik at den kan gjennomføres på en trygg måte og vær sensitiv, bygg tillit og unngå å sette personen i fare.

Enkelte som har vært grovt utnyttet i menneskehandel vil fortelle sin historie og ha et ønske om å få hjelp ut av situasjonen – særlig dersom de blir sett av fagpersoner som har kunnskap om særlig sårbare grupper og indikatorer på menneskehandel, og som har anledning til å ha tilrettelagte samtaler i en trygg setting. Ofte vil imidlertid personer som er utnyttet i menneskehandel vegre seg for å fortelle. De kan unnlate å svare på spørsmål og fortelle usammenhengende eller selvmotsigende historier. Årsaken kan være frykt for, instruksjoner fra, eller lojalitet til de som er involvert i utnyttelsen. Det kan også handle om mistillit til norske myndigheter og usikkerhet for hva som vil skje med dem dersom de forteller sannheten. Det kan også være at de opplever sin nåværende situasjon som bedre enn den de hadde i hjemlandet, og at de ikke selv  oppfatter seg som utnyttet. 

Tenk deg nøye om: Skal DU  gjennomføre samtalen?

Før du gjennomfører en samtale med et mulig offer for menneskehandel, bør du tenke nøye igjennom om du selv er i stand til å gjennomføre en god samtale, om du trenger veiledning fra eksperter i forkant av samtalen, eller om du bør henvise personen til andre instanser/personer som kan gjennomføre samtalen1.Dersom det mulige offeret er antatt mindreårig, bør barnevernet alltid kontaktes før en slik samtale gjennomføres, så langt det er mulig. Dette fordi mindreårige ofre ofte blir flyttet på, eller av andre årsaker avskjæres fra eller unndrar seg kontakt med offentlige myndigheter dersom det stilles spørsmålstegn ved deres situasjon. Dersom barnevernet selv får mulighet til å snakke med barnet, har de mulighet til å vedta en akuttplassering, dersom de vurderer at det er nødvendig for å beskytte barnet.

Les mer:Fotnoter/kilder:

1 KOM 2008: Veileder – Identifisering av mulige ofre for menneskehandel