NAV


  • ​Alle har rett til råd og veiledning fra NAV, samt noe begrenset hjelp (midlertidig bolig og økonomisk hjelp).
  • De som har behov for det har rett på tolk.
  • For å få fulle rettigheter til sosialhjelp, må personen ha lovlig opphold og fast bopel i Norge. 

Human Trafficking Support Oslo (NAV Grünerløkka) har råd- og veiledningsansvar om menneskehandel for øvrige NAV-kontorer i Norge​

 

Personer som har fått innvilget refleksjonsperiode, eller har andre oppholdstillatelser, har rett på tjenester etter sosialtjenesteloven på lik linje med befolkningen for øvrig. Dette innebærer blant annet økonomisk sosialhjelp og et trygt botilbud i form av krisesenter, institusjon eller leilighet i regi av kommunen der vedkommende oppholder seg. NAV kan også tilby midlertidig overnatting på pensjonat, hotell e.l. i påvente av en mer varig boligløsning. 

Det blir regnet som god praksis å også tilby midlertidig bolig til personer som har søkt eller skal søke refleksjonsperiode - det vil si personer som har levert søknad, men venter på svar, og de som har lagd avtale med bistandsadvokat i den hensikt å søke. Det anbefales i slike tilfeller at helse-/sosialarbeideren som følger opp personen bistår vedkommende i kontakten med NAV, ved å f.eks. bekrefte at vedkommende er identifisert som et mulig offer for menneskehandel og er i en prosess der det skal søkes refleksjonsperiode. Bistandsadvokaten kan også bidra med skriftlig bekreftelse på at søknad er levert og under behandling.

Ofre for menneskehandel kan også ha rett til hjelp for å komme i arbeid. God arbeidsrettet oppfølging og kvalifiserende tiltak kan være avgjørende både for rehabilitering og for å forebygge videre utnytting og retraffikering.

Alle har rett til opplysning, råd og veiledning, uavhengig av oppholdsstatus. I likhet med andre tiltak etter sosialtjenesteloven, skal dette gis på en forsvarlig måte. For at råd og veiledning skal gis på en forsvarlig måte, er det nødvendig med en grundig kartlegging av søkerens situasjon. Dette vil samtidig kunne avdekke eventuell utnyttelse (for eksempel menneskehandel), og er også nødvendig for en helhetlig, individuell vurdering av om vedkommende har rett til økonomisk stønad og midlertidig bolig i en nødssituasjon.

Les mer om hvilke rettigheter mulige ofre for menneskehandel med ulike oppholdsstatus har til bl.a. bolig, økonomisk sosialhjelp og arbeidsrettede tiltak. 

Les mer om NAVs ansvar for ofre for menneskehandel (ekstern lenke).