Bistandsadvokat


Ved begrunnet bekymring for om en voksen person kan være utnyttet, skal brukeren/pasienten få tilbud om kontakt med bistandsadvokat.

Dette gjelder også når det er uklart om situasjonen kan klassifiseres som menneskehandel eller en annen type utnyttelse, da vedkommende uansett vil ha behov for juridisk veiledning og annen oppfølging.


Mulige ofre for menneskehandel har rett til minimum tre timer gratis advokatbistand for å få vurdert sin situasjon og få råd vedrørende blant annet søknad om refleksjonsperiode og eventuell politianmeldelse. 

Dersom saken blir anmeldt, har vedkommende krav på gratis advokatbistand under hele prosessen. Advokaten kan blant annet bidra med rådgivning, samt å bistå med kontakt med politiet, UDI, IOM og andre instanser.

ROSA (telefon 22 33 11 60) har oversikt over bistandsadvokater som har kompetanse på og erfaring med menneskehandelssaker.

Les mer om rett til advokatbistand.