Antatt mindreårige ofre: Barnevernet


Mistenker du at personen du er bekymret for kan være mindreårig, og situasjonen vurderes som akutt (men at situasjonen ikke tilsier at man skal ringe politiets nødtelefon), skal du så fort som mulig kontakte lokal barneverntjeneste eller barnevernvakten. Du finner din lokale barnevernvakt på barnevernvakten.no. Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Barneverntjenesten/-vakten kan om nødvendig hasteflytte (akuttplassere) barnet på institusjon eller i beredskapshjem.

Ansatte i offentlige tjenester og organisasjoner eller private som utøver oppgaver for det offentlige, har meldeplikt til barneverntjenesten1 blant annet dersom det er grunn til å tro at et barn er i en omsorgssvikt- eller mishandlingssituasjon, har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller står i fare for å bli utnyttet i menneskehandel.

I mange saker vedrørende mulige ofre for menneskehandel vil det være tvil om offerets alder. Når offerets alder er ukjent, og det er grunn til å tro at offeret er mindreårig, skal vedkommende anses å være barn og omfattes av særskilte beskyttelsestiltak til alder er verifisert2.


Ofte blir mindreårige ofre flyttet på, eller av andre årsaker avskjæres fra eller unndrar seg kontakt med offentlige myndigheter dersom det stilles spørsmålstegn ved deres situasjon. Det anbefales derfor at barnevernsvakt/politi kontaktes umiddelbart for å drøfte hensiktsmessig fremgangsmåte, og sikre at barnet ikke «blir borte» for hjelpeapparatet.

Det anbefales at helse- og sosialarbeiderne rutinemessig og så raskt som mulig kontakter lokal barneverntjeneste (på dagtid) eller barnevernvakta (på kveldstid og i helger) for å informere om situasjonen og drøfte valg av fremgangsmåte.

Les mer: Kontakt barnevernet hvis du mistenker at en mindreårig er eller står i fare for å bli utnyttet!

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har etablert en sentral veiledningsfunksjon i saker som omhandler mindreårige ofre for menneskehandel. Veiledningsfunksjonen har samlet kompetanse på barnevern, jus, politifaglig arbeid og migrasjon- og flyktningefeltet, og skal gi råd og veiledning til tjenesteapparatet (f.eks. barnevern, politi, helsestasjoner, skoler osv.) i enkeltsaker.
Telefon 466 15 000 (hverdager 08.00-15.45)

Les mer: Mindreårige mulige ofre for menneskehandelFotnoter/kilder:

1 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-4
2 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel ETS nr. 197, artikkel 10