Når personen er asylsøker


For å melde fra til UDI om bekymring for at en konkret (voksen) asylsøker kan være utsatt for menneskehandel, trenger helse- og sosialarbeidere samtykke fra den det gjelder. Gjelder det enslige mindreårige asylsøkere eller medfølgende barn, har helse- og sosialarbeidere meldeplikt til barneverntjenesten.


Når en asylsøker har blitt identifisert som et mulig offer for menneskehandel, kan det etter samtykke fra den det gjelder være aktuelt å iverksette særskilte oppfølgingstiltak i mottak, eller vurdere alternative botiltak (dersom asylmottak ikke vurderes som tilstrekkelig trygt). ROSA har en driftsavtale med UDI om at asylsøkere som får bistand fra prosjektet kan bo på krisesenter eller Lauras hus (Kirkens Bymisjon).

Det er også viktig at UDI har tilstrekkelige opplysninger til å belyse asylsøknaden. Det kan også være aktuelt å trekke asylsøknaden for å søke om refleksjonsperiode. Det anbefales at man drøfter hensiktsmessig fremgangsmøte i den enkelte sak med bistandsadvokat.

UDI har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hvordan asylmottak og de ulike avdelingene i organisasjonen skal håndtere saker der det oppstår mistanke om at en asylsøker kan være utsatt for menneskehandel. Disse retningslinjene er tilgjengelig på en temaside om menneskehandel på www.udiregelverk.no.

For generelle spørsmål knyttet til UDIs ansvar for asylsøkere som kan være utsatt for menneskehandel, se UDIs rundskriv eller kontakt koordinator for menneskehandelssaker i den aktuelle UDI-avdelingen (kontakt UDI på telefon 23 35 15 00).