Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM)


KOM (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel) er et av tiltakene i myndighetenes arbeid med menneskehandel, og bidrar blant annet med samordning mellom myndigheter og organisasjoner på menneskehandelsfeltet, rapporteringer, samt tverretatlig informasjonsutveksling og kompetanseheving. KOM er organisert under Politidirektoratet.

KOM har ikke en operativ rolle i enkeltsaker.

Kontaktinformasjon: KOM.pod@politiet.no

Les mer om KOM på politiets nettsider om bekjempelse av menneskehandel.