Er du allerede bekymret? Her kan du ta kontakt for hjelp!


Hva kan du som helse- og sosialarbeider gjøre når du er bekymret for om en person kan være utsatt for menneskehandel?


 • Hvis en person er i akutt fare og trenger beskyttelse umiddelbart, bør politiet kontaktes på 02800. I nødsituasjoner, ring 112!
   
 • Ved bekymring for om en voksen bruker/pasient kan være utnyttet i menneskehandel, og personen ikke er i en akutt nødsituasjon, er det viktig at vedkommende får informasjon om hvor han eller hun kan få hjelp. Husk at du ikke trenger å være sikker, en begrunnet mistanke/bekymring er nok til at du bør handle!
   
 • Hvis personen samtykker til det, hjelp vedkommende med å komme i kontakt med aktuell hjelpeinstans og eventuelt bistandsadvokat (se nedenfor)
   
 • Hvis personen kan være mindreårig, bør barnevernet kontaktes umiddelbart. Les mer om hva du skal gjøre hvis du mistenker at brukeren/pasienten kan være mindreårig. 
   
 • Hvis forholdene ligger til rette for det, og du kan prate med brukeren/pasienten på tomannshånd, kan du forsøke å avklare situasjonen og/eller ta opp din bekymring, samt informere muntlig om aktuelle hjelpetilbud.
 • Dersom brukeren/pasienten har med seg en følgeperson, eller det av andre årsaker ikke lar seg gjøre å gjennomføre en trygg samtale her og nå, kan du prøve å "holde på" personen og skape en situasjon der du får snakket med pasienten/brukeren på tomannshånd, eller finne et påskudd for å lage en ny avtale om kort tid. 
   
 • Ha gjerne relevant informasjonmateriell tilgjengelig, f.eks. små kort med kontaktinformasjon til  ROSAs hjelpetelefon (dette kan bestilles), Safe House Filemon eller andre aktuelle hjelpetilbud. Nedenfor finner du en oversikt over aktuelle hjelpeinstanser. 
   
 • Dersom det etter nærmere undersøkelser viser seg at brukeren/pasienten ikke er utsatt for menneskehandel, men befinner seg i en vanskelig livssituasjon, bør vedkommende få informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser.
   
 • Du kan ha lovpålagt avvergingsplikt, dersom personen er utsatt for grov menneskehandel eller andre lovbrudd som er omfattet av avvergingsplikten i straffeloven § 196. Mer om avvergingsplikten lenger ned på siden.


Når det oppstår bekymring for om en bruker/pasient kan være utsatt for menneskehandel, vil det noen ganger være behov for å handle umiddelbart. Andre ganger er ikke dette mulig, eller situasjonen er slik at det er mer hensiktsmessig å søke råd- og veiledning om hvordan saken bør håndteres videre. Nedenfor finner du råd om hva du kan gjøre i akuttsituasjoner, og når situasjonen ikke er akutt.

I akuttsituasjoner

Hvis en person er i akutt fare og trenger beskyttelse umiddelbart, bør politiet kontaktes på 02800. I nødsituasjoner, ring 112!

Dersom situasjonen ikke innebærer en akuttsituasjon med tanke på sikkerhet, men et voksent mulig offer for menneskehandel som trenger et trygt oppholdssted og oppfølging umiddelbart, kan man kontakte en av følgende instanser:

 • ROSA-telefonen 22 33 11 60. ROSA kan bistå med informasjon, og henvisning til relevante tiltak for voksne personer utnyttet i alle former for menneskehandel.
 • Safe House Filemon på telefon 474 66 480. Safe House Filemon tilbyr bolig og oppfølging til menn og par/familier utnyttet i arbeid. 
 • Human Trafficking Support Oslo (NAV Grünerløkka) er et landsomfattende råd- og veiledningsansvar om menneskehandel for øvrige NAV-kontorer i Norge. Telefon: 99 47 02 79


Dersom personen du er bekymret for kan være mindreårig, og situasjonen vurderes å være akutt, kontakt barnevernvakten. Du finner din lokale barnevernvakt på barnevernvakten.no eller ved å ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Barnevernvakten kan om nødvendig hasteflytte (akuttplassere) barnet på institusjon eller i beredskapshjem.

Når situasjonen ikke er akutt

Ved bekymring for om en antatt mindreårig kan være utnyttet, har helse- og sosialarbeidere meldeplikt til barnevernet - og det anbefales at man så raskt som mulig tar kontakt for å drøfte fremgangsmåte og behov for hasteflytting (akuttplassering).

Ved bekymring for om en voksen person kan være utnyttet, skal personen få tilbud om kontakt med bistandsadvokat og/eller en annen instans som har kompetanse på å avklare situasjonen og følge opp videre. Dette gjelder også når det er uklart om situasjonen kan klassifiseres som menneskehandel eller en annen type utnyttelse, da personen uansett vil ha behov for juridisk veiledning og annen oppfølging.

Avvergingsplikt

Fra 1. januar 2021 ble grov menneskehandel og tvangsekteskap innlemmet i den lovpålagte avvergingsplikten i straffeloven § 196, som også omfatter en rekke andre volds- og seksuallovbrudd. Avvergingsplikten gjelder både for deg som privatperson og for deg som er pålagt taushetsplikt i jobben din, og innebærer en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å avverge at det skjer. På plikt.no finner du informasjon om når avvergingsplikten gjelder og hva du kan gjøre for å avverge.

Aktuelle hjelpetiltak

Instanser med spesialisert kompetanse på menneskehandel, som kan gi tilpasset veiledning til helse- og sosialarbeidere og/eller som man kan henvise personen til for videre oppfølging:

 • ROSA: nasjonal hjelpetelefon, informasjon og henvisning til relevante tiltak for personer utsatt for alle utnyttelsesformer
 • Safe House Filemon (Frelsesarmeen): et tilbud til menn over 18 år som er eller har vært utnyttet i tvangsarbeid. Par og familier kan benytte seg av tilbudet hvis det er praktisk mulig. Safehouse Filemon ligger i Oslo, men tar imot henvendelser om plass fra hele landet.
 • Bistandsadvokat: gratis advokatbistand for å vurdere situasjonen m.m.
 • Barnevernet: barneverntjenesten, barnevernvakt og Bufdirs veiledningstjeneste
 • NAV: bolig, økonomisk livsopphold m.m. i nødssituasjoner, og for personer som har refleksjonsperiode og andre oppholdstillatelser
 • Human Trafficking Support Oslo (NAV Grünerløkka): nasjonalt veiledningskontor om menneskehandel for alle NAV-kontorer
 • Politiet: i nødssituasjoner, for å anmelde, for å vurdere sikkerhetssituasjonen
 • Når personen er asylsøker: UDI, ROSA
 • Andre aktuelle tiltak: Rett til å bli sett (Oslo Røde Kors), Caritas ressurssentre (for arbeidsinnvandrere og andre migranter), IOM Norge (retur- og reintegreringsprogram), KOM (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel, Politidirektoratet)
 • Aktuelle tiltak som ikke er rettet spesielt mot mulige ofre for menneskehandel: prostitusjonstiltakene, nødovernattingstilbud og andre lavterskeltilbud for fattige tilreisende EØS-borgere og personer uten lovlig opphold, ulike rettshjelps- og rådgivingstjenester, helsetilbud (f.eks. Helsesenteret for papirløse)
   

Hvis du er usikker på hvilken instans som er den "riktige" eller mest hensiktsmessige i den aktuelle saken, kontakt ROSAs hjelpetelefon 22 33 11 60.


Les mer:Oppdatert 06.01.21